Social Icons

InfoOpenBook je modulová dřevostavba. Konstrukce i pohledové konstrukce jsou ze dřeva. Moduly umožňují vytvářet ze základních prvků různé sestavy.
OpenBook is a modular wooden building. Construction and visual structures are made ​​of wood. The modules allow to create various arrangements out of the basic elements.Tvar pootevřené knihy
OpenBook se skládá ze tří základních modulů: pravý bok, střed a levý bok. Mezi boky lze vložit libovolný počet středových modulů a zvětšovat tak dispozici. Další možností je segmentové řazení do vějíře – ke zkosenému modulu se připojí opačný zkosený modul, tím je dosaženo zalomení průčelí zhruba o 20°. Liniové a segmentové řazení se kombinuje podle dispozičního členění s přihlédnutím k optimálnímu využití pozemku.
Pultová střecha má sklon 10 %, zadní stěna je zešikmena, napojení jsou zaoblená a spolu s terasou tvoří desky a hřbet pomyslné pootevřené knihy. Boční stěny se rozevírají, aby bylo dosaženo optimálního prosvětlení interieru jižní prosklenou stěnou.

The open book shape
OpenBook consists of three basic modules: the right side, the middle part and the left side. More central modules can be placed between the sides to enlarge the interior space. Another option is to segment shift into a fan - a skewed module connects opposite beveled module, the facade is made ​​up of about 20 °. Line and segment can be combined with regard to the optimal use of the land.
Pent roof has a slope of 10%, the back wall is slanted and connections are rounded. Together with a terrace it evokes boards and spine of half-open book. The side walls are opened in order to achieve optimal illumination of the interior through the glass south wall. The roof overhang and shutters protects OpenBook against overheating.
Úsporný provoz domu
Ideální poloha objektu na pozemku je taková, kdy prosklená stěna je orientována k jihu. V zimě zajistí tepelné zisky od slunečního záření a prosvětlení až do hloubky dispozice, v létě ji proti přehřívání chrání přesah střechy a rolety. Základní velikosti modulu splňují požadavky norem tepelné techniky. Skladby konstrukcí byly navrženy tak, aby součinitele prostupu tepla rovněž naplňovaly požadavky normy.

Energy efficient house
The basic module size meet the requirements of thermal technology. Tracks structures were designed so that the heat transfer coefficient also meets the requirements of the standard. With proper orientation of buildings to the south to maximize heat gain from sunlight.


Umístění stavby
Stavba je založena na zemních vrutech, není tedy třeba provádět nákladné výkopy a znehodnocovat pozemek betonováním základů. Minimalizujeme zásahy do okolního prostředí, téměř zcela odpadá rekultivace pozemku po přemístění stavby. Objekt "levituje" nad terénem, lze ho umístit i do svahu, pozemek nemusí být rovný. Další možností je umístění modulů na stávající stavby - na ploché střechy, nad vodní hladinu, nebo na platformu pontonu.
Pro objekt napojený na inženýrské sítě jsou přípojky provedeny klasickým způsobem do rýhy patřičné hloubky. Prostupy podlahou modulu jsou sdruženy. Přípojka vody je ovinuta topným kabelem, který zabraňuje zamrzání při venkovních teplotách pod bodem mrazu.

Building location
Ideal orientation of an object on the plot is the glazed facade faces to the south.
The construction is based on ground screws, eliminating the need for costly excavation and concreting depreciate land bases. We minimize interference with the surrounding environment, there is no ned of the reclamation of land after the relocation of the building. OpenBook "levitates" above the ground, it can be put into the hillside, the site may not be equal. Another option is the placement of modules on existing buildings - on the flat roof, even above the water, or on a pontoon platform.
If an object is connected to utilities connections, these are made ​​the traditional way appropriate to the trench depth. The water connection is wrapped with heating cable that prevents freezing at low temperatures.
Konstrukce
Dřevěnou konstrukci je možné realizovat sestavením jednotlivých prvků na staveništi, ale pokud je třeba minimalizovat čas výstavby, dá se zvolit i technologie prefabrikace jednotlivých stěn. Prefabrikování trojrozměrných modulů je vzhledem ke komplikacím s jejich dopravou vhodné jen ve zvláštních případech. Základní prvky jsou vyrobeny z konstrukčního řeziva s označením KVH, kde výrobce garantuje kvalitu parametrů – hmotnostní vlhkost 15 %, toleranci rozměrů do 1mm a povrchovou úpravu hoblováním. Montáž odpovídá běžným principům lehkého dřevěného skeletu.
Konstrukce obálky je difuzně otevřená, stavba dýchá. Tepelnou izolaci vnější obálky zajišťuje minerální vata (v podlaze) a dřevovláknité desky (ve stěnách).
Na pultovou střechu je připevněna opět dřevoštěpková deska OSB, která vytváří stabilní a únosný podklad pro hydroizolační souvrství se svařovanou fólií. Fólie může zůstat pohledová, variantou je plechová střecha.
Dělicí příčky se vestavují dle individuálního dispozičního řešení. Elektroinstalace a rozvody vody jsou umístěny do vnitřních příček, pro vedení TZB se využívá i souvrství podlahy. Vnitřní i vnější povrch bočních stěn je opatřen palubkami. Dělící příčky jsou zaklopeny sádrokartonovými deskami.

Construction
Wooden structures can be realized by combining individual elements on the site, but if you need to minimize construction time, you can choose the technology of prefabrication of walls. Prefabricated three-dimensional modules is due to complications with their transportation appropriate only in a special cases. Basic elements are made of structural timber labeled KVH where the manufacturer guarantees the quality parameters - humidity 15% by weight, dimensional tolerance to 1mm and surface finish by planing. Installation correspondes to the normal principles of lightweight timber frame construction.
Envelope construction is diffusion-open, the building breathes. Thermal insulation of the outer envelope is provided by mineral wool and wooden-based fibreboards.
On the roof rack is mounted again wood chipboard OSB, which creates stable substrate for waterproofing layers - welded foil. The film may remain visible, a variant is the metal roof.
Partitions is to be built according to the individual layout. Electrical and water mains are located in interior partitions and in the floor. Inner and outer surface of the side walls is provided with boards. Dividers are covered by plasterboards.
1 comment:

  1. Koukám, že dům je vymyšlený opravdu dobře :-) . My jediné co máme, tak jsou venkovní rolety a ty jsou opravdu skvělé :-) . Používáme je v létě i v zimě, jen pokaždé proti něčemu jinému a je to hodně znát :-) .

    ReplyDelete

 

Firma | Company

Cambium-Projects s.r.o.
Stržná 292/57b
165 00 Praha 6 - Suchdol
IČ: 24694878, DIČ: CZ24694878

Kontakt | Contact

Ing. Lubomír Krov, Ph.D.: +420 723 311 804
Ing. arch. Julie Krovová: +420 732 539 794

Vzorový OpenBook:
Čisovice 254, 252 04 Čisovice
Kudy k nám? | How to get there?